Từ vựng tiếng Hàn ngành kế toán

Bạn đang làm chuyên ngành kế toán ở công ty Hàn Quốc hay bạn có niềm đam mê với tiếng Hàn khi đang làm công việc này. Hôm nay Trang Spa sẽ giới thiệu với các bạn bài viết chủ đề từ vựng tiếng Hàn ngành kế toán, hãy cùng theo dõi nhé!

Từ vựng tiếng Hàn ngành kế toán

현금: Tiền mặt

외환: Ngoại tệ

예금: Tiền gửi ngân hàng

돈: Tiền

금: Vàng

은: Bạc

송금중: Tiền đang chuyển

단기증권투자: Đầu tư tài chính ngắn hạn

주권: Cổ phiếu

채권: Trái phiếu

신용장:  Tín phiếu

약속어음: Kỳ phiếu

다른 단기투자: Đầu tư ngắn hạn khác

기한예금: Tiền gửi có kỳ hạn

단기투자: Đầu tư ngắn hạn

단기투자평가충담금: Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

급료: Lương nhân viên & tiền lương

기말제품재고액: Kết thúc kiểm kê hàng hoá đã hoàn thành

기업합리화적립금: Dự phòng cho hợp lý hóa kinh doanh

기여금: Đóng góp

기초재공품재고액: Đầu hàng tồn kho của công việc trong quá trình

기초제품재고액: Bắt đầu kiểm kê hàng hoá đã hoàn thành

재무제표: Bản báo cáo tài chính

손익계산서: Bản báo cáo kết quả kinh doanh

대차대조표: Bảng cân đối kế toán

이익 잉여금처분계산서(결손금처리계산서) : Thuyết minh báo cáo tài chính

Từ vựng tiếng Hàn ngành kế toán

현금흐름표: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

당기 원재료 매입액: Tiền nhập nguyên liệu phụ kỳ này

당기 제품 제조원가: Đơn giá chế tạo sản phẩm hằng ngày

당기 총제조 비용: Tổng chi phí chế tạo kỳ này

지급수수료: Chi phí dịch vụ hoa hồng

채권자: Bên nợ,bên cho vay , bên nhận

주주: Người có cổ phần, cổ đông

대여금: Tiền cho vay

미수금: Tiền chưa thu

미수수익: Tiền lãi chưa thu

선급금: Tiền trả trước

재공품: Hàng tái công

반제품: Hàng bán thủ công

재고 대매출: Sự bán hàng tồn kho

잉여가치: Giá trị thặng dư

자본 잉여금: Tiền vốn dư thừa

사채: Giấy nợ công ty, món nợ riêng

이익잉여금: Lợi nhuận thặng dư

부채: Món nợ

자본: Tiền vốn

재무 유동성: Tính lưu động tài chính

대차대조표 감사: Kiểm tra bảng tổng kết tài sản

유동자산: Tài sản lưu động

당좌자산: Tài sản hiện thành

재고자산: Tài sản tồn kho

비품: Vật cố định

단기차입금: Tiền vay mượn ngắn hạn

잔여이익: Lợi nhuận còn lại

자산의 종류: Các loại tài sản

Bài viết từ vựng tiếng Hàn ngành kế toán được tổng hợp bởi Trang Spa. Theo dõi Fb Trang Spa Gia Lâm để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *