Lời bài hát No Roots       

Lời bài hát No Roots dịch tiếng Việt được viết bởi Trang Spa sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa bài hát của  Alice Merton một cách đầy đủ, rõ ràng nhất.

Lời bài hát No Roots:

I like digging holes and hiding things inside them.
When I grow old, I hope I won’t forget to find them.
‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night.

I build a home and wait for someone to tear it down.
Then pack it up in boxes, head for the next town running.
‘Cause I’ve got memories and travel like gypsies in the night.

And a thousand times I’ve seen this road.
A thousand times.

I’ve got no roots, but my home was never on the ground.
I’ve got no roots, but my home was never on the ground.
I’ve got no roo-oo-oo-oo-oo-oots.
I’ve got no roo-oo-oo-oo-oo-oots.

I like standing still, boy, that’s just a wishful plan.
Ask me where I come from, I’ll say a different land.
But I’ve got memories and travel like gypsies in the night.

I count gates and numbers, then play the guessing game.
It’s just the place that changes, the rest is still the same.
But I’ve got memories and travel like gypsies in the night.

Lời bài hát No Roots

Lời Việt:

Tôi thích đào hố và giấu những thứ bên trong chúng.
Khi tôi già đi, tôi hy vọng tôi sẽ không quên tìm thấy chúng.
Vì tôi đã có những kỷ niệm và du lịch như những con quay trong đêm.

Tôi xây dựng một ngôi nhà và chờ đợi ai đó phá bỏ nó.
Sau đó đóng gói nó trong các hộp, đi đến thị trấn tiếp theo đang chạy.
Vì tôi đã có những kỷ niệm và du lịch như những con quay trong đêm.

Và một ngàn lần tôi đã thấy con đường này.
Một ngàn lần.

Tôi không có rễ, nhưng nhà tôi không bao giờ ở trên mặt đất.
Tôi không có rễ, nhưng nhà tôi không bao giờ ở trên mặt đất.
Tôi không có rễ.
Tôi không có rễ.

Tôi thích đứng yên, nhưng đó chỉ là một kế hoạch mong muốn.
Hỏi tôi đến từ đâu, tôi sẽ nói một vùng đất khác.
Nhưng tôi đã có những kỷ niệm và du lịch như những con quay trong đêm.

Tôi đếm cổng và số, sau đó chơi trò chơi đoán.
Đó chỉ là nơi thay đổi, phần còn lại vẫn như vậy.
Nhưng tôi đã có những kỷ niệm và du lịch như những con quay trong đêm.

Bài viết lời bài hát No Roots được viết bởi Trang Spa.

Theo dõi Trang Spa Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhanh nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: