Bất quá nhân gian (Chinese ver)

Lời bài hát bất quá nhân gian (Chinese ver).

Bài hát bất quá nhân gian tiếng trung:

哪怕事事都大度宽容.

nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng.

伤害又何曾停止.

shānghài yòu hécéng tíngzhǐ.

哪怕事事都温柔忍耐.

nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài.

难过又何曾减少.

nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo.

善良的你掏心掏肺.

shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi.

想看你出丑的人却太多.

xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō.

你自己也不好过.

nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò.

却要替别人的故事感动.

què yào tì biérén de gùshì gǎndòng.

月亮月亮你别睡.

yuè liang yuè liang nǐ bié shuì.

迷茫的人他已酒醉.

mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì.

思念的人已经不在.

sīniàn de rén yǐ jing bùzài.

人生不过一堆堆的顾念.

rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn.

月亮月亮你别睡.

yuè liang yuè liang nǐ bié shuì.

捱过这段艰难日子.

Ái guò zhè duàn jiānnán rì zi.

Bất quá nhân gian (Chinese ver)

想起来也不过如此.

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ.

虚伪的酒我再也不接.

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē.

哪怕事事都大度宽容.

nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng.

伤害又何曾停止.

shānghài yòu hécéng tíngzhǐ.

哪怕事事都温柔忍耐.

nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài.

难过又何曾减少.

nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo.

善良的你掏心掏肺.

shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi.

想看你出丑的人却太多.

xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō.

你自己也不好过.

nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò.

却要替别人的故事感动.

què yào tì biérén de gùshì gǎndòng.

月亮月亮你别睡.

yuè liang yuè liang nǐ bié shuì.

迷茫的人他已酒醉.

mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì.

思念的人已经不在.

sīniàn de rén yǐ jing bùzài.

人生不过一堆堆的顾念.

rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn.

月亮月亮你别睡.

yuè liang yuè liang nǐ bié shuì.

捱过这段艰难日子.

Ái guò zhè duàn jiānnán rì zi.

想起来也不过如此.

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ.

虚伪的酒我再也不接.

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē.

月亮月亮你别睡.

yuè liang yuè liang nǐ bié shuì.

迷茫的人他已酒醉.

mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì.

思念的人已经不在.

sīniàn de rén yǐ jing bùzài.

人生不过一堆堆的顾念.

rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn

月亮月亮你别睡.

yuè liang yuè liang nǐ bié shuì.

捱过这段艰难日子.

Ái guò zhè duàn jiānnán rì zi.

想起来也不过如此.

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ.

虚伪的酒我再也不接.

xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē.

想起来也不过如此.

xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ.

Bài viết bất quá nhân gian (Chinese ver) được tổng hợp bởi Trang Spa.

Like Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *