Thông tắc tiếng Anh là gì

Thông tắc tiếng Anh là gì? Thông tắc tiếng Anh là “Unblocking”, đây là một hành động dọn sạch loại bỏ vật cản, làm sạch một đường ống. Khi gặp một sự cố xảy ra cho chúng ta có thể loại bỏ vật đang chặn

Thông tắc xuất phát từ việc thêm tiền tố đảo ngược vào từ, nói lên hành động loại bỏ một vật đã làm cản trở hoặc cản trở việc đi qua của vật khác.

Thông tắc còn nói lên loại bỏ một vật hoặc một khối trên con đường, bỏ hoặc xóa vật cản khỏi một con đường.

Thông tắc tiếng Anh là gì

Các từ có nghĩa “thông tắc”

Ameliorate /əˈmiːliəreɪt/: cải thiện

Disentangle /dɪsɪnˈtæŋgl/: gỡ rối

Unclog /ʌnˈklɒg/: tháo gỡ khó khăn

Clarify /ˈklærɪfaɪ/: làm rõ

Cleanse /klɛnz/: tẩy rửa

Disencumber /ˌdɪsɪnˈkʌmbə/: tháo gỡ, dẹp bỏ

Một số vật dụng tiếng Anh

Alarm valve / əˈlɑːm vælv/: van báo động

Automatic valve /ɔːtəˈmætɪk vælv/: van tự động

Bleeder valve / bliːdə vælv /: van xả

Treated water / ˈtriːtɪd ˈwɔːtə /: nước đã qua xử lý, nước sạch

Water tank / ˈwɔːtə tæŋk /: thùng nước

To unblock sink quickly / tʊ ʌnˈblɒk sɪŋk ˈkwɪkli/: thông tắc bồn rửa nhanh chóng

Bài viết Thông tắc tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi đội ngũ Trang Beauty Spa.

Like page Trang Spa – Gia Lâm, Hà Nội để cập nhật nhiều thông tin bổ ích.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *